FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

बाणगङ्गा नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभामा नगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु खटिनुपर्ने भएकाले यही मिति २०७६/०३/१७ गते यस नगरपालिकाको कार्यालयबाट हुने नियमित सेवा प्रवाह गर्न नसकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ। यसबाट नगरबासीमा पर्ने असुविधा प्रति बाणगङ्गा नगरपालिका क्षमा चाहन्

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम