FAQs Complain Problems

बाणगंगा नगरपालिका नागरिक वडापत्र

बाणगङ्गा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

नागरिक वडापत्र

क्र.स.

सेवा सुविधाको नाम

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया

जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय

लाग्ने दस्तुर

 1.  

नयाँ घरनक्सा अनुमति

3 निवेदन सहितको घरनक्सा सम्बन्धी किताब,

3 निर्माण व्यवसायीको व्यवसाय प्रमाणपत्र,

3 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

3 निवेदकको नागरिकता/सूचीकृत ईन्जिनियरबाट तयार गरिएको नक्सा २ प्रति घरधनीको पासपोर्टसाईजको फोटो ४ प्रति,

3 अमिनको प्रतिवेदन/ सर्जमिन मुचुल्का,

3 चालु आ.व.को सम्पत्ति कर भूमि कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

3 निवेदन दर्ता

दर्ता ७ दिन भित्र, दावि विरोधको सूचना १५ दिन गरी २२ दिन भित्र

भवन तथा शहरी विकास शाखा प्रमुख

 

आर्थिक ऐन अनुसार

 1.  

भवन अभिलेखिकरण

3 निवेदन सहितको घरनक्सा सम्बन्धी किताब,

3 जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी,

3 निवेदकको नागरिकता/सूचीकृत ईन्जिनियरबाट तयार गरिएको नक्सा २ प्रति घरधनीको पासपोर्टसाईजको फोटो ४ प्रति,

3 अमिनको प्रतिवेदन/ सर्जमिन मुचुल्का,

3 चालु आ.व.को सम्पत्ति कर भूमि कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि,

3 बाटो कायम नभएको भए कायम गरेको सिफारिस,

3 भवन निर्माण भएको वर्ष उल्लेख भएको सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

3 निवेदन दर्ता

मापदण्ड बमोजिम भएमा २२ दिन भित्र

 

आर्थिक ऐन अनुसार

 1.  

घरनक्सा नामसारी

3 जसको नाममा जानेहो उसको नामको लालपुर्जाको प्रतिलिपी,

3 राजीनामा/ अंशबण्डाको प्रतिलिपी,

3 कित्ताकाट भएमा ब्लुप्रिन्ट,

3 चालु आ.व.को सम्पत्ति कर भूमि कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

3 निवेदन दर्ता

२ दिन भित्र

आर्थिक ऐन अनुसार

 1.  

भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र

3 निवेदन पत्र/ चौतर्फी आउने गरी रंगिन फोटो (सम्भव भएसम्म)

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

3 घरनक्साको ड्राईङ डिजाईन

3 स्वीकृत नक्सा अनुसार घर निर्माण भई सकेको व्यहोरा खुलाएको निवेदन

3 स्थायी नक्सा पास

3 चालु आर्थिक वर्ष सम्म कर तिरेको

3 यसनगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर लगायत सम्पूर्ण कर शुल्क बुझाएको प्रमाण

शहरी विकास शाखा - सम्पूर्ण कागजात पूरा भई आएको अवस्था सात दिन भित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

भुक्तानी

निवेदन, बिल, खरिद/दाखिला आदेश वा प्रकृया पूरा भएको बिल, खरिद/दाखिला प्रकृया पूरा भएको

निवेदन दर्ता

आर्थिक प्रशासन

 निःशुल्क सोही दिन

निःशुल्क

 1.  

फर्म दर्ता

3 निवेदन पत्र, नागरिकता, ४ किल्ला किटानी सिफारिस,

3 सर्जमिन मुचुल्का (प्रकृती हेरी),

3 लालपुर्जाको प्रतिलिपी/ घरधनीको नागरिकताको प्रतिलिपी,

3 घरधनीको मञ्जुरीनामा,

3 बहाल भए बहाल सम्झौता पत्र प्रतिलिपी,

3 घर बहाल कर तिरेको रसिद,

3 वडाको सिफारिस पत्र ।

3 निवेदन सहितको तोकिएको कागाजत पेश गर्ने,

3  निवेदन दर्ता गर्ने,

3 तोकेको शुल्क वुझाउने,

3 चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने ।

 • राजश्व शाखा
 • सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐन अनुसार

 1.  

व्यवसाय दर्ता/ नविकरण

3  निवेदन पत्र,

3 नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी,

3 विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस,

3 २ प्रतिफोटो,

3 घर बहाल सम्झौता,

3 आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको,

3  स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

3 नविकरणको हकमा व्यवसाय  सक्कल प्रमाणपत्र

3 निवेदन सहितको तोकिएको कागाजत पेश गर्ने

3  निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकेको शुल्क वुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने

 • राजश्व शाखा
 • सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐन अनुसार

 1.  

कृषिसेवा विद्युत मिटर सिफारिस

3 समुह / सहकारी भए निर्णयको प्रतिलिपी,

3 निवेदन पत्र

3 वडाको सिफारिस

समुह / सहकारी भए निर्णयको प्रतिलिपि

निवेदन

वार्डको सिफारिस

 • कृषि विकास शाखा- सोही दिन

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

सहकारी दर्ता

3 ३० जना बाणगङ्गा नगरपालिकाका स्थायी नागरिकहरुको उपस्थिति,

3 नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि,

3 सहकारी संस्थाको विनियम २ प्रति (तल माथि सहि गरेको),

3 सहकारी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,

3 प्रारम्भिक भेलाको निर्णय,

3 संस्थाबाट पेश भएका कागजात

3 टिप्पणी

3 प्रमाण पत्र

 • सहकारी तथा संघसंस्था शाखा बढीमा ३० दिन

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता रहलपहल सिफारिस

3 निवेदन,

3 हकवाला भएको वडाको सिफारिस,

3 सामाजिक सुरक्षा सिफारिस ।

3 निवेदन दर्ता पेश

 • आवश्यक कागजात पुरा भए तुरुन्तै

सामाजिक विकास शाखा

निःशुल्क

 1.  

अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण

3 निवेदन पत्र, 

3 वडा कार्यालयको सिफारिस,

3 सरकारी अस्पतालको चिकित्सकद्वारा स्वास्थ्य परिक्षण पुर्जी ,

3 ३ प्रति फोटो (पासपोर्ट साइज),

3 नागरिकताको फोटोकपि, 

3 बच्चाको हकमा जन्मदर्ता र संरक्षक मध्ये एक जनाको नागरिकताको फोटोकपी ।

3 अभिलेखमा दर्ता

3 परिचय पत्र

 • महिला तथा बालबालिका शाखा
 • सामाजिक विकास अधिकृत सोही दिन

निःशुल्क

 1.  

जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र

3 निवेदन

3 नागरिकताको प्रतिलिपि

3 २ प्रति फोटो 

3 अभिलेखमा दर्ता

3 परिचयपत्र

 • महिला तथा बालबालिका शाखा
 • शाखा प्रमुख

निशुल्क

 1.  

योजनाको सम्झौता

3 वडा भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन गरेको बैठकको निर्णय प्रतिलिपी

3 निवेदन, उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपी

3 प्राविधिक लागत ईस्टिमेट

3 वडाका योजनाहरुको लागि सम्बन्धीत वडाको सिफारिस

3 टिप्पणी

3 सम्झौता पत्र

सोही दिन

निशुल्क

 1.  

योजनाको भुक्तानी

3 योजना सम्झौता र कार्यादेश

3 कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (मूल्यांकन)

3 वडाका योजनाहरुको लागि सम्बन्धीत वडाको सिफारिस

3 सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन

3 अनुगमन प्रतिवेदन, होर्डिङ बोर्डको फोटो, योजना सञ्चालन पूर्व र सम्पन्न पश्चात खिचिएको फोटो, वडा कार्यालयको भुक्तानी सिफारिस

3 नापी किताव

3 निवेदन दर्ता

3 भुक्तानी

योजना/ आर्थिक प्रशासन

शाखा

निःशुल्क

 1.  

धरौटी फिर्ता

3 फर्म वा व्यक्तिको निवेदन

3 दाखिला भएको भौचर वा नगरपालिकामा कट्टी भएको रिकर्ड

3 प्राविधिक तथा योजना शाखाको सिफारिस

3 उपभोक्ताको भए उपभोक्ता समितिको निर्णय र सम्बन्धीत वडाको सिफारिस पत्र

3 निवेदन दर्ता

3 धरौटी भुक्तानीको टिप्पणी

पूर्वाधार विकास शाखा/ आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख

- सोही दिन

निःशुल्क

 1.  

भुक्तानी विवरण माग

3 सम्बन्धीत फर्म वा संस्थाको निवेदन पत्र

3 निवेदन दर्ता

आर्थिक प्रशासन शाखा- सोही दिन

निशुल्क

 1.  

सूचना माग

3 औचित्य खुलेको निवेदन

3  सूचना माग गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने कागज

3 निवेदन दर्ता, छोटो सूचना भए निवेदन आवश्यक नपर्ने

सूचना अधिकारी

१० पाना सम्म निःशुल्क र थप पानाको लागि प्रति पाना १०।- का दरले

 1.  

विद्यालय सञ्चालन अनुमती

3 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय

3 वडा कार्यालयको सिफारिस

3 निवेदन दर्ता

शिक्षा, युवा तथा खेलकुंद शाखा प्रमुख

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

कक्षा थप अनुमती

3 विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय

3 वडा कार्यालयको सिफारिस

3 निवेदन दर्ता

शिक्षा, युवा तथा खेलकुंद शाखा प्रमुख

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 

बाणगंगा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत वडा कार्यालयहरुको

नागरिक वडापत्र

 

क्र.स.

सेवा सुविधाको नाम

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रिया

जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय

लाग्ने दस्तुर

 1.  

घरजग्गा नामसारी सिफारिस

3  घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन,  

3  निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

3  मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

3  जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि,

3  सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा साक्षी बस्नेको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

3  चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले  सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3  निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

3 कानुनी जटिलता भएको देखिएमा कानुनी राय लिईनेछ ।

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी 
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

मोही लगत कट्टा सिफारिस

3  मोही लगत कट्टा हुनुपर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन

3 निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि

3 जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 जग्गाको श्रेस्ता र फिल्डबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि

3  निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकआदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने 

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

घर कायम सिफारिस

3  घरकायम सिफारिस पाउः भन्ने सम्बन्धी निवेदन

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 सम्बन्धित जग्गाको लालपुर्जाको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 स्थलगत प्रतिवेदन

3  चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3  निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 प्राविधिक कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 दर्ता चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः-  सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा:- बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

छात्रवृती सिफारिस

3  निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,

3 व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद

3 शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3  निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

विपन्न विद्यार्थी छात्रवृती सिफारिस

3  निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3  शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

निशुल्क

 1.  

अपाङ्ग सिफारिस

3 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र/जन्मदर्ताको प्रतिलिपि

3 कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धी मेडिकल सुपरीटेन्डेन्टको सिफारिस

3 व्यक्ति स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले 

3 आवश्यकता अनुसारप्रतिवेदन तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

निसुल्क

 1.  

अस्थायी बसोवास सिफारिस

3 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नम्बर, टोल, माग वा बाटोको नाम  

3 वहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र

3 घरबहाल कर तिरेका रसिद

3 घरबहालको सम्झौता पत्र

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

स्थायी बसोवास सिफारिस

3 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 बसाँई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3  जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा ढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस

3  निवेदन पत्र र आमारबुबाको को नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3  जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 विवाहित महिलाको हकमा पति र आमा रबुबाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 चारित्रीक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिद्यार्थीको हकमा)

3 विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (बिबाहिताको हकमा)

3  बसाँई सरी आएको हकमा बसाँई सराईको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति   

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस

3 प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने 

3 तोकिएको ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने ।

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

१००

 1.  

अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

3 निवेदन पत्र र अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार

3  साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा

     परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टिगर्ने कागजातहरु

3 नेपालमा १५ वर्षदेखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी वसेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ता

3 प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र

3 नेपाली भाषा लेख्न र वोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु

3 पासपोर्ट साईजको फोटो ३ प्रति

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद र

3  सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3  निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस

तयार गर्ने, काननी राय आवश्यक भएमा राय सोध्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

3 अनुसूची ८ को ढाँचामा नागरिकता सिफारिसको अभिलेख राख्ने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००

 1.  

आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता  प्रमाणित

3 निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा

3 आयश्रोत भए आयश्रोत खुल्ने कागजात

3 अन्य आवश्यक कागजात

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति करर बहाल कर तिरेको रसिद वा

3 कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

अंग्रेजी ५०० नेपाली २००

 1.  

आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

निशुल्क

 1.  

विद्युत जडान सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

3 हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात

3 नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि

3 अन्य आवश्यक कागजातहरु 

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नम्बरी ३००।- ऐलानी पक्की ५०० कच्ची ३००

 1.  

धारा जडान सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको

3 प्रतिलिपि

3 जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतितिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

१००।-

 1.  

जिवित रहेको सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्ने

3 दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

दुवै नाम गरेको

ब्यक्ति एकै हो

भन्ने सिफारिस/फरक

जन्म मिति संशोधन

सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजतहरु

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

     सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण  स्वीकृत भएको कागजात

3 सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने

3 आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नेपाली २००।- अंग्रेजी ५००।-

 1.  

जग्गा मूल्याङकन

सिफरिस/प्रमाणित

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3  जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

3 जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मुल्य प्रक्षेपण

3 हालसालै आसपासको खरिद बिक्री भएको भए सो

3 प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण

3 स्वीकृत भएको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार

3 सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

५लख सम्म ५००।- सो भन्दा माथी ०.०८%

 1.  

व्यवसाय बन्द सिफारिस

3 आफ्नो व्यवसायको विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन पत्र

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल

3 घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

3  बहालकर तिरेको रसिद

3 स्थलगत प्रतिवेदन

3 विदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धित दुतावासको पत्र

3 आफनै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको

3 रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

व्यवसाय संचालन नभएको सिफारिस

3 व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र 

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र

3 आफनै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 स्थलगत प्रतिवेदन

3 घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस

3  कारण सहितको निवेदन पत्र

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र

3  चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

     सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 सर्जमिनका मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 आफ्नै घर भएमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु

3 कोर्ट फी मिनाहा हुनु पर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने

3 स्थानीय सर्जमिनकामुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

नावालक परिचयपत्र सिफारिस

3 बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने

3 नावालक अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने ।

3 दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

चौपाया सम्बन्धी सिफारिस

3 कारण सहितको निवेदन

3 चौपाया लाने ठाउँको स्वीकृत पत्र

3 लिने दिने दुवैले सनाखत गर्नु पर्ने

3 चौपाय पालन गर्नेका हकमा स्थान र छरछिमेक तथा वाताबरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने व्यहोरा

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

व्यवसाय दर्ता सिफारिस

3 निवेदन पत्र

3 व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 आफ्नै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

3 दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

५००।- सर्जिमिन थप ५००।-

 1.  

उद्योग ठाउँसारी सिफारिस

3 उद्योग ठाउंसारीका लागि निवेदन

3 उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता   प्रमाण पत्र

3 आफ्नै घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने

3 (स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र भित्र सारी जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस

3 विद्यालय ठाउंसारीका लागि निवेदन

3 विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 स्थानीय तहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र

3  (सरकारी एवंसामुदायिक विद्यालयबाहेकअन्य मा) चालु आ. व. सम्मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए अनिवार्य रुपमा तिर्नु बुझाउनु पर्ने

3 स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 निरीक्षण प्रतिवेदन

3 सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

आन्तरिक बसाईसराई सिफारिस

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र

3 सरी जाने व्यक्तिहरु नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा विवाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि

3 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि /घर वा जग्गा नभएकाको हकमा व्यवसाय वा बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात

3 घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत  भएको कागजात

3 घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धित घर धनीसँग

   गरेको घर बहालको सम्झौता

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

विद्यालय सञ्चालन

स्वीकृत/ कक्षा

बृद्धि सिफारिस

3 विद्यालय कक्षा बृद्धिका लागि निवेदन

3 विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 स्थानीय तहको नाममा चालु आ. व.को नबिकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र

3 सरकारी बाहेकका विद्यालयका हकमा चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद

3 निरीक्षण प्रतिवेदन

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

व्यक्तिगत विवरण सिफारिस

3 निवेदन पत्र

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

    सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 विषयसँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नेपाली २००।-अंग्रेजी ५००।-

 1.  

जग्गा दर्ता सिफारिस

3 निवेदन

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 साविक लगत प्रमाणित प्रतिलिपि

3 फिल्डबुक उतार

3 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

3 जग्गाको नापी नक्सा

3 जग्गासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

५००।-

 1.  

संरक्षक सिफारिस व्यक्तिगत

3 निवेदन

3 संरक्षक दिने र लिने व्यक्तिको नागरिकता र जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

संरक्षक सिफारिस संस्थागत

3 निवेदन

3 संस्थाकोनवीकरण सहितको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एवं विधानको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर व सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,

3 बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रतिलिपि र बहाल कर

3 तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने

3 आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

नेपाल सरकारको नाउमा बाटो कायम सिफारिस

3 निवेदन

3 जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रतिलिपि

3 नापी नक्सा

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा

3 कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 जग्गाधनीको स्वीकृतिको सनाखत गर्नुपर्ने

3जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

जिवितसंगको नाता प्रमाणित

3 निवेदनतथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 सर्जमिन गरी बुझ्नु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 नाता प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नेपाली २००।- अंग्रेजी ५००।-

 1.  

मृतकसंगको नाता प्रमाणित

3 निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3  वसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतिलिपि

3 हकदारहरुको पासपोर्ट साईजको फोटो ४ प्रति

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

3 आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नेपाली २००।- अंग्रेजी ५००।

 1.  

कोठा खोल्न कार्य/

रोहबरमा बस्ने कार्य

3 कारण प्रष्ट खुलेको निवेदन

3 चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा कर , बहाल कर र मालपोत तिरको रसिद

3 बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपी

3 जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

3 आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

निःशुल्क वा सःशुल्क

स्वास्थ्य उपचार

सिफारिस

3 निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात

3 सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का (आवश्यक भएमा)

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

निशुल्क

 1.  

अन्य कार्यालयको

माग अनुसार

विवरण खुलाई

पठाउने कार्य

3  निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3  कार्यालयको पत्र

3 विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 पत्र दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले विवरण तयार गर्ने

3 तोकिएकै समयभित्र कार्यालयमा पठाउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

संस्था दर्ता सिफारिस

3 विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने

3 संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण

3 पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण

3 स्वीकृत भएको कागजात

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 पत्र दर्ता गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले विवरण तयार गर्ने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउने

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

घरबाटो प्रमाणित

3 निवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत खुलाउने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि

3 जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कलनापी नक्सा

     चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 लिने दिने दुवै व्यक्ति नागरिकताका प्रमाणपत्रको

     प्रमाणपत्र प्रमाणित प्रतिलिपी सहित उपस्थित हुनु

3 पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपी

3 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

चारकिल्ला प्रमाणित

3 निबेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

3 जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत रघर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेसनामा को प्रमाणित प्रतिलिपी

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

जन्ममिति प्रमाणित

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

3 नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

विवाह प्रमाणित

3 दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाँई सराई दर्ता प्रमाण पत्र

3 दुलाहा दुलही दुबै उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 वि.स.२०३४ पछिको हकमा बिबाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

घरपाताल प्रमाणित

3 निवेदन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन

3 घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र

3 स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन

3 चालु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत

3 सम्पत्ति कर र चालु आ.ब. सम्मको मालपोत कर

3 तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

कागज मन्जुरीनामा प्रमाणित

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

3 प्रमाणित गर्नु पर्ने विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजहरुको प्रतिलिपि

3 मन्जुरीनामा लिने र दिने दुवै व्यक्ति

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

५००।-

 1.  

हकवाला वा हकदार प्रमाणित

3 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन

3 नाताप्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 हकदार प्रमाणितका लागि स्थलगत सर्जमिन

3 हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागज

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 आवश्यकता अनुसारसर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

अविवाहित प्रमाणित

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहबरमा

3 गरेको सनाखत पत्र

3 स्थानीय सर्जमिन मुचुल्काको पत्र

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 बिदेशमा रहेकाको हकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आएको सिफारिस

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

नेपाली २००।- अंग्रेजी ५००।-

 1.  

जग्गा रेखांकनको कार्य र सो कार्यमा रोहवर

3 निवेदन पत्र

3 सम्बन्धित कार्यालयको पत्र प्राबिधिक प्रतिवेदन

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

जग्गा धनिपुर्जा हराएको सिफारिस

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा

3 कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

3 निवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहेको वडाको नभएमा स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 भवन नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

     सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण

3 स्वीकृत भएको कागजात

3 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस  तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित

3 निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 विषय सँग सम्बन्धि प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि

3 चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

५००।- न्यूनतम

 1.  

मिलापत्र कागज/ उजुरी दर्ता

3 मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको संयुक्त निवेदन

3 सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 विषयसँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

3 निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 

3  वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 निवेदन दर्ता गर्ने

3  तोकिएको कर्मचारीले आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिस तयार गर्ने

3 निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिस उपलब्ध

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

एकिकृत सम्पति कर /घरजग्गा कर

3 निवेदन

3 जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि

3  भवन नक्शा स्वीकृति प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि

3 भवन/जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट

3 रजिष्ट्रेशन पारित लिखतको प्रतिलिपि

3 (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्शा वा स्थलगत

3 प्राविधिक प्रतिवेदन

3 मालपोत तिरेको रसिद

3 आ.व ०५७।५८ पूर्व आन्तिरिक राजश्व कार्यालयमा

3 कर तिरेको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपी

3 नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपी

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी वडा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने ।

3 तोकिएको कर बुझाउने

3  चलानी गरी निवेदकलाई कर निर्धारण पत्र उपलब्ध गराउने ।

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

बहाल कर

3 निवेदन पत्र र बहाल सम्मझौता

3 नेपाल सरकारमा बहाल सँग सम्बन्धित निकायमा

3 दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

3 नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपी

3 चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत तिरेको

3 रसिदको वा निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी वडा अध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने 

3  तोकिएको कर बुझिलिने

3 चलानी गरी निवेदकलाई कर निर्धारण पत्र उपलब्ध गराउने ।

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

सम्झौताको १०%

 1.  

विज्ञापन कर

3 निवेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात

3 सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपी

 

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

मालपोत वा भूमि कर

3 निवेदन पत्र

3 प्रथम वर्षका लागि जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, नवीकरणका लागि अघिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कायार्यालयबाट जारी गरिएको मालपोत नवीकरण बुक

3 घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको प्रमाण

3 वडा अध्यक्षले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने

3 तोकिएको कर्मचारीले कर निर्धारण तयार गरी सचिव समक्ष पेश गर्ने ।

3 तोकिएको कर बुझाउने

3 चलानी गरी निवेदकलाई कर रसिद उपलब्ध गराउने ।

 • वडा अध्यक्ष
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

आर्थिक ऐनले तोकेको दस्तुर

 1.  

जन्म दर्ता

3 निवेदन पत्र

3 बालकको बाबु/आमाको नागरीकता

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा

3 सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको

3 प्रमाणित प्रतिलिपी

3 घटना घटेको ३५ दिन भित्र परिवारको मूख्य व्यक्तिले

3 निजको अनुपस्थितिमा उमेर पुगेको पुरुष मध्ये सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने

 • वडा सचिव,
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

३५ दिनसम्म निशुल्क त्यसपछी २००।-

 1.  

मृत्यु दर्ता

3 निवेदन पत्र

3 मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरीकता

3 मृतक सँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र

3 अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

3 मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र

3 सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र

3 घटना घटेको ३५ दिन भित्र परिवारको मूख्य व्यक्तिले

3 निजको अनुपस्थितिमा उमेर पुगेको पुरुष मध्ये सबैभन्दा जेठो व्यक्तिले सूचना दिने

3 वडा अध्यक्षले तोकिएको कर्मचारीद्धारा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने

 • वडा सचिव
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

३५ दिनसम्म निशुल्क त्यसपछी २००।

 1.  

बसाई सराई जाने/आउने सिफारिस

3 निवेदन पत्र र नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

3 बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयबसाईसराईको कागजात

3 जहाँ जानेहो त्यस ठाउँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने ।

3 बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र

3 जाने-आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता / जन्मदर्ताको

     प्रतिलिपि

3 चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।

3 घटना घटेको ३५ दिन भित्र सपरिवारको बसाई सराई भए परिवारको मूख्य व्यक्तिले सूचना दिने ।

3 एकजनाको मात्र बसाई सराई भए निजले सूचना दिने ।

 • वडा सचिव
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

२००।-

 1.  

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

3 निवेदन पत्र

3 अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि

3 पतिपत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति

3 केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने ।

3 सम्बन्ध विच्छेद भएको पति वा पत्नीले

सूचना फाराम भरी सूचना दिने ।

 • वडा सचिव
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

३५ दिनसम्म निशुल्क त्यसपछी २००।

 1.  

विवाह दर्ता

3 निवेदन पत्र

3 दुलाहा-दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

3 चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

3 दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई सूचना दिने

 • वडा सचिव,
 • सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
 • लाग्ने समयः सोही दिन,
 • सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र

३५ दिनसम्म निशुल्क त्यसपछी २००।