FAQs Complain Problems

SEE Result २०७९

बाणगङ्गा नगरपालिका
SEE Result-2079
सि.नं. विद्यालय GPA 4 3.6 देखि 3.95 3.2 देखि 3.55 2.8 देखि 3.15 2.4 देखि 2.75 1.6 देखि 2.35 Less 1.6 अनु. जम्मा
होराईजन मा.वि. सिद्दिपुर २१ २९       ६०
जनता मा.वि. पिपरा   ७१ १०९ ६८ ३३ २८९
ज्ञानपुन्ज ई.बो. राजपुर   १९ १२         ३३
बालज्योती ई.बो. गजेहडा   १७       २६
लिटिलस्टार ई.बो. ओदारी   १०     ३०
बाणगंगा मा.वि. लौगाई   २२ २६ ५९ ८४   २०४
गोल्डेनहोराईजन ई.बो.  गजेहडा   १० १२       २८
बाणगङ्गा मा.वि. गजेहडा   २७ २८ ६७ १४१
हेमराज मा.वि. हथौसा   ५६ २८ १०६
१० आवर विस्डम ई.बो. वैरिया   २६ १३   ४७
११ हिलबर्ट ई.बो. पिपरा   २१       ३६
१२ स्काईलार्क ई.बो. ओदारी         १७
१३ अन्नपूर्ण विद्यामन्दिर, कोपवा   १२       २९
१४ मनकामना विद्यापिठ            
१५ ज्ञानज्योती ई.बो., सुठौली     १७       ३०
१६ पारिजात ई.बो. बनगाई     १६ १९     ४६
१७ महेन्द्र मा.वि. कोपवा (प्राविधिक तर्फ)           २०
१८ ओदारी मा.वि.     ३५ १० ५७
१९ चिल्ड्रेन प्याराडाईज बोडगाउँ         १४
२० सगरमाथा ई.बो. भलवाड           १२
२१ लक्ष्मणघाट मा.वि.     १८ ३२ ६१
२२ बाल मा.वि.वैरिया     १४ २६ १७   ५९
२३ जनज्योति मा.वि. मोतिपुर     ६३ १६   ९६
२४ ईभरग्रिन बरवा           १२
२५ सुध्दोधन जनजीवन, जिनुवा     १० ५३ १४ ८७
२६ सिद्धार्थ बुङची       २६   ३९
२७ मा.वि. झन्डा       २० ४१
२८ युनाईटेड मेमोरियल            
२९ गौरी भवानी मा.वि., भक्तौली       १०     २०
३० सूर्योदय मा.वि. बरवा       १९ ४०   ६४
३१ के.भि.एम., बोडगाउँ           १०
३२ महेन्द्र मा.वि. कोपवा       ४५   ५५
३३ कामता मा.वि., करेलिया         २७   ३५
जम्मा १४९ ३२३ २९६ ३०७ ६०३ ११३ २५ १८१७

आ.व.: