FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ 12/06/2022 - 12:40 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९_0.pdf
भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९ 12/06/2022 - 12:39 PDF icon भू-उपयोग कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७९.pdf
नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ 12/01/2022 - 13:56 PDF icon निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
छाडा पशु चौपाया कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:42 PDF icon छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
बाली तथा पशुपन्छी बिमामा अनुदान कार्यबिधि, २०७९ 12/01/2022 - 13:41 PDF icon बाली तथा पशुपन्छीको बीमाको प्रिमियममा थप अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७९.pdf
भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ 11/30/2022 - 16:13 PDF icon भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९.pdf
टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९) 06/18/2022 - 13:09 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९).pdf
सुरक्षित अप्रावसन कार्यविधि २०७८ 03/29/2022 - 17:17 PDF icon सुरक्षित अप्रवासन कार्यविधी, २०७८.pdf
कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८ 02/24/2022 - 12:36 PDF icon कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ 02/23/2022 - 17:11 PDF icon वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८ 01/25/2022 - 11:19 PDF icon खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाई सम्बन्धी ऐन २०७८ .pdf
पू्र्ण संस्थागत प्रसुति सेवा (No home delivery) प्रोत्साहनका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८) 11/21/2021 - 17:30 PDF icon No Home Delivery निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८).pdf
आर्थिक ऐन २०७८ 07/25/2021 - 15:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६ 07/20/2021 - 17:03 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ 06/22/2021 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७) 04/29/2021 - 11:47 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७).pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १ 03/27/2021 - 15:22 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २ 03/22/2021 - 15:38 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ 12/16/2020 - 13:27 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ 12/16/2020 - 13:10 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७ 07/25/2020 - 15:01 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट पारित ऐन , नियमहरुको संग्रह २०७६ 01/22/2020 - 19:42 PDF icon ऐन नियमहरुको स‌ग्रह ०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १७ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ 07/27/2018 - 16:43 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १७ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १६ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्रत् सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 07/21/2018 - 16:42 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १६ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १५ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 07/13/2018 - 16:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १५ बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १४ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ 07/13/2018 - 14:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १४ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १२ आर्थिक ऐन २०७५ 07/13/2018 - 14:44 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १२ आर्थिक ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ११ विनियोजन विधेयक २०७५ 07/13/2018 - 14:40 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ११ विनियोजन विधेयक २०७५.pdf