FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

कागजात

मिति २०८०।०३।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०३।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु.pdf

मिति २०८०।०३।०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०३।०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०८०।०३।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०३।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०८०।०२।११ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०२।११ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०८०।०१।३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०१।३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०८०।०१।०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०८०।०१।०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।१२।१२ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।१२।१२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।११।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।११।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।१०।२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।१०।२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०९।२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०९।२७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०९।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०९।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०९।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०९।०१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०८।१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०८।१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०७।२५ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०७।२५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०६।१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०६।१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु_organized.pdf

मिति २०७९।०५।०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०५।०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।१६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।१६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०३।०५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०३।०५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०२।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon मिति २०७९।०२।२६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९।०२।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon कार्यपालिका ११७ औं बैठक .pdf

मिति २०७९।०२।१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon ११६ औं कार्यपालिका बैठक (2).pdf

मिति २०७९।२।१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon ११५औं कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७८।१२।३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika chaitra 30.pdf

मिति २०७८।१२।०७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika chaitra 7.pdf

मिति २०७८।११।०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika falgun 2.pdf

मिति २०७८।१०।०९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika magh 9.pdf

मिति २०७८।१०।०३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika magh 3.pdf

मिति २०७८।०९।३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika poush 30.pdf

मिति २०७८।०९।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika poush 22.pdf

मिति २०७८।०८।२३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika mangair 23.pdf

मिति २०७८।०८।१५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika mangair 15.pdf

मिति २०७८।०७।१६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika kartik 16.pdf

मिति २०७८।०६।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika ashoj 22.pdf

मिति २०७८।०५।१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika bhadau 17.pdf

मिति २०७८।०५।०८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika bhadau 8.pdf

मिति २०७८।०४।१४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

PDF icon karyapalika shawan 14.pdf

 मिति २०७८।०३।३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika asar 30.pdf

 मिति २०७८।०३।२६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika asar 26.pdf

 मिति २०७८।०३।२० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika asar 20.pdf

 मिति २०७८।०३।०७ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika asar 7.pdf

 मिति २०७८।०३।०१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika asar 1.pdf

 मिति २०७८।०२।१३ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika jestha 13.pdf

 मिति २०७८।०२।०२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरू

PDF icon karyapalika jesth 2.pdf

मिति २०७८/०१/०६ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyapalika2078.1.6.pdf

मिति २०७७/११/०६ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyepalika 2077.11.06.pdf

मिति २०७७/१०/२१ मा बसेको कार्यापालिकाको बैठकका निर्णयहरु ।

PDF icon karyepalika 2077.10.21.pdf