FAQs Complain Problems

कृषि तथा पशु विकास शाखा

किसान सूचिकरण सहजकर्ता छनौट सम्बन्धी सूचना ।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
बाणगङ्गा नगरपालिका कृषि विकास शाखाको प्रस्तावना आह्वान सम्मन्धी सूचना
अनुदान कार्यक्रमको लागि छनौट भएका समूह/फर्म/ सहकारीको सम्झौताको म्याद थप सम्बन्धी सूचना
परजीवि नियन्त्रण शिविरको लागि औषधीहरुको दररेटको कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पशुपंक्षिहरुको खोप खरीदको लागि कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास शाखाको "अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषक समूह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा सम्झौता सम्बन्धी सूचना "।
तेलहन बाली (सूर्यमुखी) प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
विद्युतिय च्यापकटर र कम्प्रेशन मेसीनको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
पशुपंक्षिको औषधी तथा अन्य सामाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा टियोसेन्टी/ सुडान घाँसको विउ माग सम्बन्धी सूचना
टियोसेन्टी / सुडान घाँसको विउ खरिद सम्बन्धी सूचना
आधारभूत प्रयोगशालाका उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना ( पशु विकास शाखा)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना (कृषि विकास शाखा )
कृषि मेला आयोजना हुने सम्बन्धी सूचना
दर रेट उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ( कृषि विकास शाखा)
पशु सेवा शाखाको मागमा आधारित अनुदानमा कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सुूचना
पशु सेवा शाखाको प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना
Re-Invitation for Online Bids
दररेट उपलब्ध गराई दिने बारेको सूचना
अनुदानका कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना
पशुपंक्षिहरुको लागि औषधी तथा अन्य समाग्रीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको विउको लागि कृषक, समुह/ सहकारी/ कृषि फर्म छनौट तथा वितरण सम्बन्धी सूचना ।

Pages