FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७६ 09/16/2022 - 13:27 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी २०७६.pdf
पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६ 09/16/2022 - 13:10 PDF icon पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा गराउन बनेको ऐन २०७९.pdf
बाणगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सान सुविधा उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ 07/20/2022 - 13:24 PDF icon स्थायी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा गराउन बनेको ऐन २०७९.pdf
टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९) 06/18/2022 - 13:09 PDF icon टोल विकास संस्था गठन सम्बन्धि कार्यविधी,२०७४ (संसोधन २०७९).pdf
सुरक्षित अप्रावसन कार्यविधि २०७८ 03/29/2022 - 17:17 PDF icon सुरक्षित अप्रवासन कार्यविधी, २०७८.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८ 03/23/2022 - 17:20 PDF icon बाणगङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८ 02/24/2022 - 12:36 PDF icon कृषक समूह गठन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका- २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ 02/23/2022 - 17:11 PDF icon वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८.pdf
पू्र्ण संस्थागत प्रसुति सेवा (No home delivery) प्रोत्साहनका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८) 11/21/2021 - 17:30 PDF icon No Home Delivery निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यविधी, २०७७ (संसोधन २०७८).pdf

Pages