FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष ०८१।८२ को बजेट सम्बन्धी विवरण

बाणगंगा नगरपालिकाको आ.व ०८०।०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. ०७९।८० को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७८/०७९ को लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम ।

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ।

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७७/०७८ को लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७६/०७७ को लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम

वाणगङ्गा नगरपालिकाको आ.व.०७५/०७६ निति तथा कार्यक्रम

वार्षिक नगर विकास योजना ( आर्थिक वर्ष २०७४-०७५)