FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ६ विषयगत समितिहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली 04/21/2018 - 16:25 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ६ विषयगत समितिहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:23 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:21 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:21 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:19 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:19 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ अधिकार प्रमाणीकरण गर्न बनेको नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ अधिकार प्रमाणीकरण गर्न बनेको नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/21/2018 - 14:39 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/21/2018 - 14:39 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf

Pages