FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समितिले उजुरीको विनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समिति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समितिले उजुरीको विनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समिति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट खर्च र विनियोजन गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट खर्च र विनियोजन गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/20/2018 - 13:59 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/20/2018 - 13:59 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf

Pages