FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

Post date Documents
आर्थिक ऐन २०७८ 07/25/2021 - 15:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६ 07/20/2021 - 17:03 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७८ 07/13/2021 - 15:59 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ 06/22/2021 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ 06/22/2021 - 14:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड ५ संख्या १ कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७) 04/29/2021 - 11:47 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७२ (संशोधन २०७७).pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १ 03/27/2021 - 15:22 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १.pdf
बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २ 03/22/2021 - 15:38 PDF icon बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड २.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७ 07/25/2020 - 15:01 PDF icon अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७७.pdf
बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट पारित ऐन , नियमहरुको संग्रह २०७६ 01/22/2020 - 19:42 PDF icon ऐन नियमहरुको स‌ग्रह ०७६.pdf

Pages