FAQs Complain Problems

बाणगंगा नगरपालिकाबाट पारित भएका ऐन नियमहरुको संग्रह २०७७ खण्ड १

यस भित्र:

 1.  बाणगंगा नगरपालिकाको प्राईभेट फर्म दर्ता ऐन २०७६
 2. स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६
 3. कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६
 4. न्यायिक समितिको उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ (संशोधन २०७६)
 5. सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०७६
 6. यान्त्रिक उपकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६
 7. बाणगंगा नगरपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा संचालन निर्देशिका २०७६
 8. अटो रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
 9. अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६
 10. ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७६
 11. बाणगंगा नगरपालिका संस्था दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७६
 12. स्थानीय समुह गठन तगा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
 13. व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
 14. असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलव्ध गराउने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
 15. पूर्ण संस्थागत प्रसुति सेवा (No Home Delivery)  प्रोत्साहनका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०७७
 16. बाणगंगा नगरपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७
 17. बाणगंगा नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन कार्यविधि २०७६
 18. नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७
 19. सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
 20. वाणगंगा नगरपालिका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७
 21. पशुपंक्षि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७

ऐन,कार्यविधि,निर्देशिका,राजपत्र अन्य: