FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Document Title Post date Documents
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १५ अनाथ तथा जोखिमपुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ 07/12/2018 - 14:51 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १५ जोखिमयुक्त वालवालिका व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ३ पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ 04/27/2018 - 17:07 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ३ आचारसंहिता २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग ११ उपभोक्ता समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:44 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग ११ उपभोक्ता समिति संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १२ पचार पचास प्रतिशत लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:37 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १२ लागत सहभागितामा कालोपत्रे कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १० मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १० मर्मत सम्भा। कोष संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ९ बाणगंगा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:32 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ९ बाणगंगा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ८ टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:31 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ८ टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ७ नगरसभाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:29 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ७ नगरसभाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:27 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ६ विषयगत समितिहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली 04/21/2018 - 16:25 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ६ विषयगत समितिहरुका पदाधिकारीहरुको नामावली.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:23 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ५ कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:21 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या ४ कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 04/21/2018 - 16:19 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या २ बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४ 04/21/2018 - 16:17 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग २ संख्या १ अधिकार प्रमाणीकरण गर्न बनेको नियमावली २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/21/2018 - 14:39 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १० दोस्रो नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ९ शिक्षा ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:37 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ९ शिक्षा ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ८ सहकारी ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:36 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ८ सहकारी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ७ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:28 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ७ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ६ आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:26 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ६ आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ५ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:24 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ५ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समितिले उजुरीको विनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/21/2018 - 14:22 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ४ न्यायिक समिति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:20 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या ३ संचित कोषबाट खर्च र विनियोजन गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४ 04/20/2018 - 14:13 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या २ आर्थिक ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४ 04/20/2018 - 13:59 PDF icon स्थानीय राजपत्र खण्ड १ भाग १ संख्या १ प्रथम नगरसभाका निर्णयहरु २०७४.pdf